• Uitnodiging jaarvergadering

  14 nov 2020
 • Beste leden,

  Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van de JAARVERGADERING.

  Door de situatie rondom het Coronavirus wordt de jaarvergadering dit jaar digitaal
  georganiseerd en wel op woensdag 16 december 2020 om 20.00 uur

  Indien je de jaarvergadering wil bijwonen is aanmelden vereist. Dit kan via hoofdbestuur@rkvv-volharding.nl Je ontvangt vervolgens de instructies om deel te kunnen nemen aan de digitale vergadering. Afmelden kan ook via hoofdbestuur@rkvv-volharding.nl

  AGENDA
  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken,
      o.a. afmeldingen en digitaal indienen van vragen voor de vergadering
  3. Notulen vergadering d.d. 1-11-2019 en jaarverslag secretaris
  4. Bestuursverkiezing: 
      Periodiek aftredend zijn: geen periodiek aftredende bestuursleden
      Aftredend zijn: Sandra Janssen en John Achten
      Nieuwe kandidaten: Paul Goossens en Rob Branje
     Kandidaten en tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden ingebracht, mits hiervan drie dagen voor aanvang van de         vergadering schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de secretaris
  5. Jaarverslag jeugd
  6. Financieel jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid . Aansluitend hierop de                         behandeling van de begroting 2020/2021
  7. Verslag en begroting SESS
  8. Update fusie traject DES - Volharding
  Pauze
  9. Behandelen ingediende vragen voor de rondvraag
  10. Sluiting vergadering

  Notulen van vorig jaar zijn op te vragen via: hoofdbestuur@rkvv-volharding.nl