• Privacybeleid

  Op deze pagina vind je de privacybeleid van RKVV Volharding. Indien je vragen hebt, neem dan contact op via
  info@rkvv-volharding.nl.
  De PDF versie kan eventueel ook gedownload worden, klik hier.

  1.1 Jouw privacy
  RKVV Volharding (Volharding) hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Volharding persoonsgegevens verwerkt van leden, steunend leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, en andere personen waarmee Volharding een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.
  Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Volharding zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is voetbalvereniging Volharding, Soetendaal 5a, 5821BL Vierlingsbeek.
  In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

  1.2 Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Volharding je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Volharding uitvoert, verzamelt en verwerkt Volharding persoonsgegevens van de relatie:

  Wanneer de relatie (steunend) lid van Volharding is/wordt:

  • Voor het verwerken van de contributie.
  • Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen.
  • Voor het versturen van informatie, aankondigen van evenementen. 

  Wanneer de relatie vrijwilliger van Volharding is/wordt:

  • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
  • Voor het informeren over programma’s.
  • Voor het versturen van informatie, aankondigen van evenementen. 

  Wanneer de relatie werknemer van Volharding is/wordt:

  • Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
  • Voor het versturen van informatie, aankondigen van evenementen. 

  Wanneer de relatie lid van SESS is/wordt:

  • Voor het versturen van informatie, aankondigen van evenementen.

  Wanneer de relatie sponsor of Vriend van Volharding is/wordt:

  • Voor het verwerken van sponsorbedragen.
  • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
  • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.
  • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid. 

  Wanneer de relatie leverancier van Volharding is/wordt:

  • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door Volharding.
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
  • LET OP: leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij degegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid. 

  Wanneer de relatie contact opneemt met Volharding via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media.

  • Voor het onderhouden van het contact.

  De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De trainer van een team mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.
  Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 2 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Volharding wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

 • 1.3. Persoonsgegevens die wij vastleggen
 • 1.4. Administraties
  Volharding voert een aantal administraties om de voetbalclub draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.
  Volharding-site : webapplicatie voor het informeren over RKVV Volharding.
  Sponsoradministratie : lokale administratie om sponsoren en Vrienden van Volharding vast te leggen.
  Sportlink : systeem van de KNVB.
  Contributieadministratie : zie Sportlink.
  Salarisadministratie : aanlevering van Volharding aan salarisadministrateur.

  1.5. E-mail
  Volharding verstuurt informatie via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de voetbalclub en om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door een e-mail te sturen naar
  info@rkvv-volharding.nl

  1.6. Foto’s en video’s
  Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van Volharding of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de fotowand die in de kantine van Volharding is geplaatst. Indien er toch een foto op de website staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar pr@rkvv-volharding.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.
  Volharding heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media die niet door Volharding wordt onderhouden. Indien je van mening bent dat Volharding hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met Volharding via pr@rkvv-volharding.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Volharding zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Volharding geen verantwoordelijkheid, tenzij door Volharding zelf geplaatst.

  1.7. Recht van verzet
  Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie via e-mail, stuur dan een e-mail naar info@rkvv-volharding.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen. Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via info@rkvv-volharding.nl

  1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden
  Volharding laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

  1.9. Social media
  Volharding gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Volharding volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant Volharding zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Volharding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Volharding (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. Volharding is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen.
  Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met Volharding via
  info@rkvv-volharding.nl

  De social media kanalen van Volharding zijn:
  facebook: RkvvVolharding
  twitter: @rkvvvolharding
  instagram: rkvvvolharding

  1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers
  Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Volharding, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop Volharding geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, etcetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt.

  1.11. Websites van Volharding en andere websites
  Op de website van Volharding tref je een aantal links aan naar andere websites. Volharding draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van Volharding is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. De volgende website valt onder verantwoording van Volharding: www.rkvv-volharding.nl

   

  2. TENSLOTTE

  2.1. Vragen
  Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: RKVV Volharding, onderwerp Privacybeleid, via e-mail: info@rkvv-volharding.nl

  2.2. Meldpunt kwetsbaarheden
  Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen?
  Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@rkvv-volharding.nl
  Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

  2.3. Wijzigingen privacybeleid
  Volharding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Volharding een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Volharding de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, via e-mail of op social media.

  2.4. Verantwoording
  Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van Volharding verantwoordelijk.