UITNODIGING JAARVERGADERING

Gepubliceerd op 18 oktober 2019

Beste sportvriend(en), 
Op vrijdag 1 november 2019 vindt de jaarvergadering plaats van RKVV Volharding. 
De aanvang van de vergadering is 20.00 uur in kantine 'de Soeteninval' 
Notulen zijn op te vragen via hoofdbestuur@rkvv-volharding.nl 
We hopen op een grote opkomst van vele leden, want ook jou stem telt. 

AGENDA:

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen en ingekomen stukken, o.a. afmeldingen en schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag.
 • Bestuursverkiezing:
 • Periodiek aftredend zijn:, Koen Verstegen (niet herkiesbaar), Ad Baltussen, Ronella Schaeffers, Sandra Janssen (allen herkiesbaar). Aftredend zijn: Ron van Daal, Teun Franssen en Bob Verdijk. Nieuwe kandidaat: Patrick van Kempen, Antwan Bouten en Roel Zwartjens
 • Kandidaten en tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld, mits hiervan drie dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de secretaris. 
 • Notulen vergadering d.d. 12 oktober 2018 en jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag jeugd
 • Jaarverslag penningmeester, financieel verslag, verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid. Hierop aansluitend de behandeling van de begroting 2019/2020.
 • Begroting SESS
 • Samenwerking Volharding - DES
 • Pauze
 • Behandelen ingediende vragen voor de rondvraag
 • Sluiting vergadering, waarna gezellig samenzijn

Namens het bestuur,
Roel Gerrits, voorzitter
Sandra Janssen, secretaris

 

« ga terug

Tweets

Volg Volharding