12 oktober 20:00 uur - JAARVERGADERING

Gepubliceerd op 03 oktober 2018

JAARVERGADERING
Deze wordt gehouden op vrijdag 12 oktober 2018 in onze kantine, aanvang 20.00 uur. 

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken, o.a. afmeldingen en schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag.
  3. Notulen vergadering d.d. 3 november 2017 en jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag jeugd, ontwikkelingen afgelopen seizoen. (samenwerking Sambeek, Pilot middagtraining,)
  5. Jaarverslag penningmeester, financieel verslag, verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid. Hierop aansluitend de behandeling van de begroting 2018/2019.
  6. Begroting SESS
  7. Toekomstplannen: Pannaveld, keuken, aanleg speeltuin, nieuwe fietsenstalling.

Pauze

  1. Behandelen ingediende vragen voor de rondvraag
  2. Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend zijn:, Frans Kersten ( niet herkiesbaar), Wiel Franssen en Ron van Daal (herkiesbaar). Nieuwe kandidaat: Roel Gerrits. Kandidaten en tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld, mits hiervan drie dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de secretaris. 
  3. Sluiting vergadering, waarna gezellig samenzijn
« ga terug

Tweets

Volg Volharding